Welcome to the website of the PARADISE project! PARADISE is a research project in which scientists from the University of Amsterdam and Vrije Universiteit Amsterdam collaborate with companies and institutes to bring analytical sciences to the next level.

Welkom op de website van het PARADISE project! PARADISE onderzoeksproject waar de Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam met bedrijven en instituten samenwerken om analytische wetenschappen naar een hoger niveau te tillen.

News from PARADISE

Method for Characterisation of Smokeless Powders in Explosives by 2D-LC

Rick van den Hurk developed an analytical method to simultaneously characterize smokeless powders on their molecular weight distribution and additive profile. The method yields high differentiation power in forensic cases.

Methode voor Karakterisering van Nitrocellulose Explosieven met 2D-LC

Rick van den Hurk heeft een methode ontwikkeld om tegelijkertijd het molecuul gewicht en additieven profiel van nitrocellulose explosieven te meten. De methode kan in forensische toepassingen extra bewijs leveren. 

PhD Candidates

Rick van den Hurk

Rick van den Hurk

Universiteit van Amsterdam

Joshka Verduin

Joshka Verduin

Vrije Universiteit Amsterdam

Nino Milani

Nino Milani

Universiteit van Amsterdam

The PARADISE Project

Propelling Analists by Removing Analytical-, Data-, Instrument-, and Sample-related Encumbrances

Today, more than ever, science has provided us with more and more high-tech solutions to improve our lives and our world. We, as society, try to get as much energy out of our fuel as possible. We have developed therapeutic drugs that are accurately delivered to the target location in our body. We develop new materials with our desired properties, and we apply science to solve crimes, such as those where explosives are involved. While these new developments make our day-to-day life much easier, they also make our work on the lab much more difficult. These are the types of problems we want to tackle in the PARADISE project.

Neem bijvoorbeeld een speciaal deeltje dat een belangrijk medicijn met zich meedraagt, die zo ontworpen is dat hij alleen het medicijn afgeeft op de gewenste plek in het lichaam. Voordat we dit aan de patiënt geven, moeten we testen of de kwaliteit van dit deeltje wel goed is. Zo willen we misschien weten hoe groot het is en of de juiste hoeveelheid medicijn wel in het deeltje zit. We kunnen testen wat de verdeling van de deeltjesgrootte is en hoeveel actieve stof er gemiddeld in zit. Het verband tussen de deeltjesgrootte en het medicijn blijft onbekend.

 Soms is een monster gewoon te complex om in één analyse te beschrijven. Als een monster honderden of zelfs duizenden verschillende stoffen bevat, gebruiken we meestal verschillende apparaten om alle stoffen te kunnen identificeren. Als we ze allemaal in slechts één systeem willen meten, hebben we meer “scheidingsruimte” nodig. Een grotere scheidingsruimte betekent dat meer stoffen tegelijkertijd geïdentificeerd kunnen worden. Hoewel er technieken zijn die al deze stoffen kunnen meten, blijft de interpretatie van de data lastig omdat ze gigabytes aan getallen leveren die omgezet moeten worden in nuttige informatie. 

Daarom is het doel van het PARADISE project om meer en sneller nuttige informatie uit samples te halen, door niet alleen tegelijkertijd verschillende eigenschappen van een monster te bepalen, maar ook door deze eigenschappen aan elkaar te koppelen en de data-analyse makkelijker te maken. Om dit te doen, werken de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam samen met Genentech, DSM, Shell en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) om de komende 4 jaar aan dit project te werken. Als je geïnteresseerd bent in de voortgang, zorg er dan voor dat je deze website in de gaten houdt want hier zullen we je up-to-date houden.

Propelleren van Analisten door Reductie van Analytische, Data, Instrument, en Sample gerelateerde Ergernissen

Vandaag, meer dan ooit, heeft de wetenschap meer en meer high-tech oplossingen bedacht om onze levens en onze wereld te verbeteren. Wij als samenleving proberen zoveel mogelijk energie uit brandstof te halen. We hebben medicijnen ontwikkeld die nauwkeurig gebracht worden naar het doelgebied in het lichaam. We ontwikkelen nieuwe materialen met precies de gewenste eigenschappen en passen wetenschap toe om misdaden op te lossen, zoals die waar explosieven bij betrokken zijn. Terwijl deze nieuwe ontwikkelingen ons dagelijks leven veel gemakkelijker maken, maken ze tegelijkertijd ons werk op het lab veel moeilijker. Dit soort problemen pakken wij aan binnen het PARADISE project.

For instance, imagine a special particle that is carrying an important drug through our body and is designed to release that drug only at the place where it is needed. Before giving it to a patient, we need to test if this particle is of good quality. We may for instance want to know how its size, and whether the particle has the correct drug content. We could determine the size distribution of the particles and the average drug content. However, the relationship between the particle size and the drug content remains unknown.

Sometimes a sample is just too complex to describe in one analysis. If a sample contains hundreds or even thousands of different compounds, we often use multiple systems to enable the characterization of these compounds. If we want to measure them all in only one system, we need more so-called “separation space”. A bigger separation space means that more compounds can be identified simultaneously. While there are techniques to analyze these samples with many different compounds in them, interpreting the data remains challenging, because they yield gigabytes full of numbers that need to be translated into useful information.

Therefore, the goal of the PARADISE project is to get more and faster useful information from samples by not only determining multiple properties of a sample at once, but also linking these properties and making the data interpretation much easier. To do this, the University of Amsterdam and the Free University Amsterdam have partnered with Genentech, DSM, Shell, and the Netherlands Forensic Institute (NFI) to work on this project for the next 4 years. If you are interested in our progress, be sure to keep an eye on this website as we will keep you up to date here.

Synergy between Academia and Industry

The PARADISE project is a collaboration between academic and industrial partners. Scientists at the University of Amsterdam and Vrije Universiteit Amsterdam work together with experts from Covestro, DSM, Genentech, the Dutch Forensics Institute and Shell.

Synergy tussen Universiteiten en de Industrie

Het PARADISE project is een samenwerking tussen academische en industriële partners. Wetenschappers bij de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam werken samen met experts van Covestro, DSM, Genentech, het Nederlands Forensisch Instituut en Shell.